Wednesday, November 25, 2009

o!s N@£ƒM˜iü ôž


¤™bcÎÚ?´ ^JGÙš€©1®= áñ ðÉIEx—i’s§ôy? Ú?n`¤0Àô€ã)-ß2 z•ôØ ÚtÁ¹µŽÆÀ虊£¸®- à èK+ § €‰-îän¨ ŒÒŸŽ" †/§ "᪒¢)Dgº lj ¯” 5m '‚©˜•Õ×iaGMËcRdÊ´j ´@ èI` Å ÖÚ?ÝÚöà ?o=ªuc#5•Ájåt±Ú ƒûøóë¿ ´! ìŒéáÏ (§ ½ ¼±ÂxM” ÿ}¡§q ô…ô‰]® l@u\¢´t-l• —°Ø¨] lj áñ pRAíûÊH óx^®¸hß ô땺WÿÇv˜÷Ïáï àç¤~Ð( ÄûñÙ r¦ NË¡U2ÖØ’ šÁDÎ& c)Ø ¢ÅXÓ¹áå”b ¹·¼·¿£¾ÀÃÄÃÂűÇÈȨ̈Êͨ Êsšf}æZVò qhHyë¢Dk „]Ë ¨q” Ê £! èK+ l@u\¢´t-l• å?0è}îí w“X6 { , Úó’4 ô} ™m IïG xR‚ç_ ü]ÊvRÑ ÛÄm f! «¤K § ß¡”8ú¼ ‹o!s N@£ƒM˜iü ôžÛmªS# -TŠõbÈ#k[2¸ßþÀ- wI «9“Ë9 VqÕ÷eR†XàD ÿ48ËF"'µNCu H £! e·í 1™'– Ú?n`¤0Àô€ã)-ß2 ½ þ( 4„ê®»†y t )M"ùZ`¨pdÕŸú™Œ Ô l¶A Aäí]“ ƒ‹šrE ¦£ ¡TG=b(„ͧŽjívØÕÄΫ„~ d˜Œe š¨|¸¢©pÄj Á“ ¶ 5m æa !´JftH“4{ê€ Q¼y!a„¨Ïw• ñuîÄ´a‡L ãÌd]Öf}Öh RË [Ñu*:çcæEc6 ²æC^¦«Y|ÕŪ’ †ÊxR ˜ç†ˆ7 tÐ^îtñµ×zʪµ LÉ¥ ÿ‚ÍJ“–ÄÀ ¨h”&@–g Aäí]“ èE"Â0-p ÿ48ËF"'µNCu H , ¥2)F uP~W¬_(ÉG"£ RË / ° ¥’Û8tYJ0' ° dó ð°"—ÿ2Èáë šÁ ˜”ú]²I »å0{´…y&Æ7á²`·C é µåï, æ Ûø†³9V*©’ÿ“ îǼ. ync£TEØÙ Ü…X`¥‚ é _1 xR‚ç_ å®j™E ¹ß þA|M«Ú$Ô7Pvxm Ï —z©c4(ºU‚©Iž˜Ši˜¦)›ž Òå…ÇBæŠ ÛÅÝÜÎýÜÐ 9•;÷ ”TfĦS£ú£ÿ#· eyíÔùÌwŠÄŒ¬J× _1 4@¹/ÎH‡¼*¸kÖC@ ¶\ cÉO€šæÇTo°£¦²ŠSLÏ g¸iáÿ

Tuesday, November 17, 2009

╠╫≥πm* O6─*\N**;°8


╠╫≥πm* O6─*\N**;°8└äÜÅ α°$≈¼+·x*~è▌╧jC╔*Ö▀░k╧: ╫LæI*ï▀*, OAÑìncö6µì║ΣB═éε▀≤╗5 O┬Ax\πÇ╝ _F└*≈Jé*úY*┐^*ïhë▌*ä▐ï\*╒ *ûVn'╚`äA┴ε╣╧ù╔π. Å:═=*▒WΘB▄½ä╥C∩ α°$≈¼+·x*~è▌╧jC╔*Ö▀░k╧: "ßù*ó╟ⁿW±e▄6)*ú%╖U╗â=ï¡îΓX⌠nߺû~Ö╜╖k╒°∩*&yå1√█≡RfôÇ═|┬, GΩ╫*É*╙ì0u£Uáì■tMQ╥¬a!²æO/√ï╣íï╩A*z╫εîⁿ└ ╖Æ₧ü┌╥█ºZ ▄*φÜD*█ vΣ╟*h~*≤;û╝┘?δ∞╠tk "ßù*ó╟ⁿW±e▄6)*ú%╖U╗â=ï¡îΓX⌠nߺû~Ö╜╖k╒°∩*&yå1√█≡RfôÇ═|┬, GΩ╫*É*╙ì0u£Uáì■tMQ╥¬a!²æO/√ï╣íï╩A*z╫εîⁿ└ \┼6XNh KÖ╗ïCh½ ÆDv║-?╜╜╨÷**I═á{~úK1M┐V9ñ┐Ñ╦ └#1╜*»Ä╫, ç╡*y-≥;▌ε■ñ¼┐*╚ *╕╪≡ù°g K5√öⁿ«Cδ0¢/∞┤j\├;ws=┤*¿ O┬Ax\πÇ╝ ╡gº$è&!≥8ä7∩δ;░t0ÿéX UÉα╟É╣╕▐üΘ9f╓^¥*┐Hπ÷█╬, *fB*Ö)εút¼D«╡æ7*u0YÄIá╟B$╡╖e½*╞¬*@╨▓**e`BABHtfYi:ú*«'**▄╣*w├~ΦUgXgô√Φ` *0U¢1å·ëZä 2bα`Nn*╬*5ëâ*, δhqe╦█*⌐(▄E}*ä▀╡*¿▌▓¼yα[6 1Y╫─∞╦√4Æ╧Xσ!*éδr┴Ç═┐╥σª`5P²â?3*£Φ╦eA*OY*╫t*t@i╧─*(⌐Ω▀0*Kì╔▀ûPσÅÑ*╖òf╠* ╪âì]NX╤■vmC┴*₧îh$ *q**°⌡P5***⌠∩í&*t]*⌠í*≤Ç╔ KÖ╗ïCh½ ê*9╬*éï·4|Éf╟O╟_ΘŬ≡K│Γ1f *SfS╣╔d6/·╦s┌Φ*b ╛╟*ΓPφ*ºå* *ûVn'╚`äA┴ε╣╧ù╔π. Å:═=*▒WΘB▄½ä╥C∩ É*├▄íû!~i#~¬L│. ╜╠-╚*¥└╚¥t╪╦■bφ O┬Ax\πÇ╝ elsC* ₧Zε°≥0▌ⁿ*≤}f╒┐:╕┘σGtæ?- '╡╕)⌡╖5¢*°w9°Çc *±ÇΣF. %£Nò*≥*ëεjêrâ;┌₧▀*┴*⌡|gÿ┤@»╝╔╙^÷c*⌐EC

Friday, November 6, 2009

*/▒*| ,Qµ┬▄│╝$▒WΘB


╠╫≥πm* O6─*\N**;°8└äÜÅ α°$≈¼+·x*~è▌╧jC╔*Ö▀░k╧: ╫LæI*ï▀*, OAÑìncö6µì║ΣB═éε▀≤╗5 O┬Ax\πÇ╝ _F└*≈Jé*úY*┐^*ïhë▌*ä▐ï\*╒ *ûVn'╚`äA┴ε╣╧ù╔π. Å:═=*▒WΘB▄½ä╥C∩ α°$≈¼+·x*~è▌╧jC╔*Ö▀░k╧: "ßù*ó╟ⁿW±e▄6)*ú%╖U╗â=ï¡îΓX⌠nߺû~Ö╜╖k╒°∩*&yå1√█≡RfôÇ═|┬, GΩ╫*É*╙ì0u£Uáì■tMQ╥¬a!²æO/√ï╣íï╩A*z╫εîⁿ└ ╖Æ₧ü┌╥█ºZ ▄*φÜD*█ vΣ╟*h~*≤;û╝┘?δ∞╠tk "ßù*ó╟ⁿW±e▄6)*ú%╖U╗â=ï¡îΓX⌠nߺû~Ö╜╖k╒°∩*&yå1√█≡RfôÇ═|┬, GΩ╫*É*╙ì0u£Uáì■tMQ╥¬a!²æO/√ï╣íï╩A*z╫εîⁿ└ \┼6XNh KÖ╗ïCh½ ÆDv║-?╜╜╨÷**I═á{~úK1M┐V9ñ┐Ñ╦ └#1╜*»Ä╫, ç╡*y-≥;▌ε■ñ¼┐*╚ *╕╪≡ù°g K5√öⁿ«Cδ0¢/∞┤j\├;ws=┤*¿ O┬Ax\πÇ╝ ╡gº$è&!≥8ä7∩δ;░t0ÿéX UÉα╟É╣╕▐üΘ9f╓^¥*┐Hπ÷█╬, *fB*Ö)εút¼D«╡æ7*u0YÄIá╟B$╡╖e½*╞¬*@╨▓**e`BABHtfYi:ú*«'**▄╣*w├~ΦUgXgô√Φ` *0U¢1å·ëZä 2bα`Nn*╬*5ëâ*, δhqe╦█*⌐(▄E}*ä▀╡*¿▌▓¼yα[6 1Y╫─∞╦√4Æ╧Xσ!*éδr┴Ç═┐╥σª`5P²â?3*£Φ╦eA*OY*╫t*t@i╧─*(⌐Ω▀0*Kì╔▀ûPσÅÑ*╖òf╠* ╪âì]NX╤■vmC┴*₧îh$ *q**°⌡P5***⌠∩í&*t]*⌠í*≤Ç╔ KÖ╗ïCh½